موجودی های جدید جوهرهای TAT

شارژ موجودی جوهر های TAT :

  • اکوسالونت
  • 14پیکو لیتر (14PL)
  • 35پیکو لیتر (35PL)
  • استار فایر10 پیکو لیتر (10PL)